Nagłówek Pracownicy

Pracownicy

Nasi pracownicy to nasz największy atut

Wzajemny szacunek, zaufanie, współpraca i otwarty dialog – te wartości nie tylko charakteryzują naszą kulturę pracy, ale są również mocno zakorzenione w naszych zasadach. Wśród innych ważnych wartości jakimi się kierujemy, należy wymienić m.in. bezpieczeństwo i higienę pracy, dbałość o zdrowie, różnorodność i równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym. Tylko wprowadzając w życie te wartości, jesteśmy w stanie nadal tworzyć innowacyjne produkty i ugruntowywać sukces naszego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo pracy w BSH

Liczba wypadków w BSH spada na całym świecie z roku na rok. Podejmowane starania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przynoszą znakomite wyniki. Udało się zredukować liczbę wypadków BSH w Polsce, powodujących absencję, w przeliczeniu na roboczogodziny, z 7,5 w 2010 roku do 3,8 w 2017 roku.

Jednak każdy wypadek to wciąż o jeden za dużo. Dlatego BSH każdego roku wyznacza jednoznaczny cel - zero wypadków i zero tolerancji dla zagrożeń.

Wymaga to od pracowników wszystkich szczebli świadomego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Wskaźniki wypadkowości

Aby zidentyfikować nowe możliwości dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy, w BSH powołaliśmy specjalny zespół ludzi, którzy już teraz wyznaczają nowe standardy biorąc pod uwagę wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej - „Przemysł 4.0”. Zespól ten koncentruje się na potencjalnych korzyściach dla bezpieczeństwa pracy wynikających z procesów digitalizacji. W BSH już teraz uruchomiliśmy projekty obejmujące fabryki na całym świecie. Celują one w poprawę ergonomii (odciążanie układu mięśniowo-szkieletowego) poprzez wykorzystanie współpracujących robotów, egzoszkieletów czy minimalizację ryzyk wynikających z transportu wewnętrznego – systemy unikania kolizji oparty na identyfikacji radiowej (RFID) człowiek-urządzenie.

Co więcej, dla zapewnienia najwyższej jakości analiz przyczyn zgłoszonych wypadków, a także szczegółowej analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wprowadzono we wszystkich fabrykach, rozwiązanie znane z Systemów Zapewnienia Jakości – narzędzie analizy 8D. W ramach dzielenia się wiedzą, zapobiegając wypadkom w skali całego BSH, wprowadzono elektroniczny system udostępnienia wyników analiz, działań z najdalszych krańców świata, dla całej kadry BHP w BSH.

Zaangażowanie BSH spotkało się z szerokim uznaniem, czego dowodem jest posiadanie od lat certyfikowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, aktualnie w 2/3 naszych fabryk na całym świecie. Wprowadzony w tym roku standard ISO 45001, traktujemy jako obligatoryjne narzędzie dla zapewnienia jednolitych standardów oraz ciągłego doskonalenia we wszystkich fabrykach BSH.

  • Bezpieczeństwo jest podstawą wszystkich naszych działań.
  • Wszystkim pracownikom zapewniamy bezpieczne środowisko pracy.
  • Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo własne i naszych kolegów
  • Kwestia bezpieczeństwa jest częścią naszych codziennych rozmów.
  • Każdy przełożony osobiście odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników.
  • Wyznaczamy jasne oczekiwania dotyczące bezpiecznych zachowań w pracy i poza nią.
“Bezpieczeństwo polega na robieniu właściwych rzeczy, nawet jeśli nikt nie patrzy, ponieważ bezpieczeństwo zaczyna się od każdego z nas.”

Rafał Garwicki, kierownik działu BHP

Zarządzanie zdrowiem

W BSH szczególny nacisk kładziemy na aktywne promowanie zdrowia wśród pracowników, uświadamianie im, jak ważna jest profilaktyka oraz ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poza nim. Dzięki wdrożeniu i rozwojowi standardów oceny ergonomicznej stanowisk pracy, jak również realizując wyzwania „Przemysłu 4.0” zapewniamy nie tylko przestrzeganie zasad i norm ergonomicznych, ale również wybiegamy w przyszłość, łącząc dbałość zdrowie z zachowaniem wysokich wskaźników wydajność pracy. To są niezbędne warunki do zachowania wysokiej satysfakcji pracowników przy wzrastających oczekiwaniach konsumentów użytkujących nasze produkty.

Planiści produkcji, lekarze współpracujący i pracownicy służb BHP - w ramach interdyscyplinarnej współpracy - projektują nowe miejsca, linie produkcyjne i procesy, uwzględniając aspekty bezpieczeństwa i ergonomii w całym łańcuchu (od dostawy, przez montaż, aż do magazynowania i wysyłki). Efekty naszej długoletniej, ogólnozakładowej inicjatywy „Prospects 67” wzmocnił uruchomiony w 2013 roku globalny projekt „Demografia w produkcji”, w którym uzgodniono najważniejsze zasady tworzenia przyszłych struktur organizacyjnych i projektowania miejsc pracy.

Dialog pracowniczy

BSH poświęca dużo uwagi kwestiom zaangażowania i zadowolenia pracowników. W związku z tym, co dwa lata przeprowadzana jest międzynarodowa ankieta badania opinii pracowników. Działania te okazały się bardzo skuteczne – 90-procentowy wskaźnik uczestnictwa dowodzi wysokiego stopnia gotowości pracowników do udziału w przyszłych zmianach.

Aby skutecznie wprowadzać postulowane zmiany uruchomiliśmy specjalne narzędzie online służące do monitorowania działań. Dzięki niemu możliwe jest bieżące śledzenie postępów w realizacja zadań. Jednocześnie pozwala to na globalną wymianę najlepszych praktyk. Wdrażane rozwiązania koncentrowały się dotychczas na takich obszarach tematycznych, jak: miejsce pracy, zakres obowiązków i organizacja pracy. Prowadzenie dwustronnego, otwartego dialogu umożliwiają również dodatkowe narzędzia, takie jak informacje zwrotne dla kierowników lub barometr nastroju dla pracowników w produkcji.

Razem w różnorodności

Różnorodność należy do strategicznych elementów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w naszych zasadach. Cenimy i wspieramy różnorodność. Ona nas wzbogaca i stanowi niezbędny element osiągania naszego sukcesu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony „Diversity Charter”, na której zamieściliśmy „Kartę różnorodności”

Różnorodność w BSH:

  • Strategię rozwoju BSH skutecznie wspiera promowana przez nas globalna współpraca i międzynarodowe zespoły – BSH zatrudnia pracowników z około 50 krajów
  • Około 31 procent naszych pracowników stanowią kobiety
  • Wyróżniamy się wysokim wskaźnikiem kobiet na stanowiskach kierowniczych – obecnie wskaźnik ten wynosi 25%
  • Dodatkowym istotnym dla BSH aspektem różnorodności jest współpraca międzypokoleniowa

Życie zawodowe i prywatne – w BSH są w równowadze

Przywiązujemy wagę do tego, aby wszyscy nasi pracownicy mogli zorganizować życie prywatne w sposób, który pozwoli im bez przeszkód, w spokoju wykonywać obowiązki zawodowe. Na każdym etapie życia chcemy umożliwić naszym pracownikom pogodzenie celów prywatnych i wymagań zawodowych.

Pracownicy
Media Kontakt Powrót do góry