Nagłówek Zgodność

Zgodność z zasadmi i zobowiązania

Rozwój – ale odpowiedzialny

Kto nie chciałby się rozwijać?! Nieustanny rozwój to coś, do czego dążą zarówno ludzie, jak i organizacje. Jest to chęć ciągłego gromadzenia doświadczeń, stawania się lepszym, pokonywania przeszkód i osiągania wyznaczonych celów.

Rozwój w ramach wspólnych wartości i wzajemnego szacunku

Rozwój odgrywa bardzo ważną rolę, także w naszej działalności. Jednak nie dążymy do niego za wszelką cenę. Nie w BSH. Rozwój oznacza dla nas bowiem nie tylko osiąganie celów, ale także szacunek dla naszych pracowników i środowiska, w którym funkcjonujemy. Postawiliśmy sobie ambitny cel, aby do 2025 roku zwiększyć globalne przychody ze sprzedaży do 20 mld euro, z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności oraz z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. W tym zakresie kierujemy się obowiązującymi w BSH zasadami, które odzwierciedlają nasze wartości, oraz jasno określonym modelem zarządzania ryzykiem compliance. Nasi menedżerowie oraz pracownicy stanowią pod tym względem wzór do naśladowania.

Zintegrowany model zarządzania ryzkiem compliance

BSH koncentruje się na osiąganiu długoterminowego sukcesu z poszanowaniem zasad odnoszących się do wszystkich obszarów naszej działalności. W związku z tym dbamy o zachowanie rzetelności i uczciwości zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i w kontaktach z partnerami biznesowymi – w tym zakresie nigdy nie wychodzimy poza jasno określone ramy, obowiązki i wytyczne. We wszystkich obszarach i procesach naszej firmy wywiązujemy się z nakładanych zobowiązań, obiecujemy wyłącznie to, co realnie jesteśmy w stanie zagwarantować, i zawsze postępujemy zgodnie z prawem

Na podstawie zintegrowanego modelu zarządzania ryzykiem określamy i monitorujemy potencjalne ryzyka związane z naszą aktywnością oraz opracowujemy i wdrażamy środki umożliwiające jej dostosowanie do zmieniających się wymagań w zakresie prowadzenia działalności.

Zachowanie zgodności (compliance) jako fundament działalności BSH

Compliance oznacza zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyczne prowadzenie działalności gospodarczej. Wymaga opracowania i wdrożenia rzetelnych, jasno zdefiniowanych wytycznych, oraz podejmowania działań zapewniających ich przestrzeganie. Ponadto niezbędne jest stworzenie takich struktur, które pozwalają na podejmowanie decyzji z korzyścią dla wszystkich i zapewniają zorientowaną na realizację celów i opartą na wzajemnym szacunku współpracę.

Harmonia

Compliance jest głęboko zakorzenione w zasadach obowiązujących w BSH. Ponadto, wprowadzony w 2008 roku system zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) wspiera pracowników w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa. Przekłada się to na budowanie w naszej organizacji kultury opartej na rzetelności i uczciwości zarówno w kontaktach wewnętrznych, jak i w kontaktach z partnerami biznesowymi i konsumentami. Powyższe zasady znajduje odzwierciedlenie w przyjętych przez BSH w 2006 r. Zasadach Etycznego Postępowania w Biznesie (Business Conduct Guidelines, BCG), które są wiążące dla wszystkich pracowników..

Dr Karl Sidhu

Compliance oznacza zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regułami BSH, do których zaliczają się m.in. polityki koncernowe lokalne, instrukcje koncernowe, regulamin pracy, oraz w szczególności Zasady Etycznego Postępowania w Biznesie (BCG).

Każde naruszenie obowiązującego prawa lub wewnętrznych przepisów przez pracownika BSH stanowi naruszenie zasad compliance.

Każdy pracownik BSH może zgłosić naruszenie zasad compliance za pośrednictwem wewnętrznej linii wsparcia BSH, bądź bezpośrednio swojemu przełożonemu lub dowolnemu członkowi struktury compliance.

Ponadto, każdy pracownik, jak również każda inna osoba, może zgłosić naruszenie zasad compliance Zewnętrznemu Rzecznikowi Praw (Lawyer of Trust) - Dr Karl Sidhu, współpracującemu z BSH.
Z rzecznikiem można skontaktować się telefonicznie:
+ 49 (0) 89 244438600 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sidhu@roxin.de . Zgodnie z lokalnym prawem, Zewnętrzny Rzecznik Praw przekaże dostarczone informacje bez konieczności ujawniania tożsamości osoby zgłaszającej.

Ochrona wartości – nasze Zasady Etycznego Postępowania w Biznesie

Jako ludzie otaczamy ochroną to, co uważamy za cenne, niezależnie od tego, czy są to rzeczy osobiste, własność, czy przyjaźń. Także w BSH obejmujemy ochroną to, co dla nas ważne.

Zdobywanie zaufania poprzez podejmowanie właściwych decyzji

Zasady Etycznego Postępowania w Biznesie stanowią obok compliance ważny element działalności BSH. Zasady te odzwierciedlają nasze wartości i stanowią podstawę wszystkich procesów i decyzji biznesowych. Jesteśmy przekonani, że sprzyjają one wzmocnieniu zaufania do naszej firmy i naszych marek wśród konsumentów, pracowników i partnerów biznesowych.

Nasi menadżerowie są w szczególności zobowiązani do dbania o to, by Zasady Etycznego Postępowania w Biznesie stały się nieodłączną częścią kultury BSH w całym łańcuchu wartości. Menadżerowie na całym świecie powinni stanowić dla pracowników wzór postępowania zgodnego z prawem i Zasadami Etycznego Postępowania w Biznesie. Zasady te regulują kwestie odpowiedzialnej współpracy z klientami i partnerami biznesowymi oraz dostarczają wytycznych w kwestiach dotyczących prawa konkurencji, prawa antymonopolowego, przeciwdziałania korupcji oraz konfliktu interesów.

Więcej informacji na temat Zasad Etycznego Postępowania w Biznesie:

Uczciwość na wszystkich poziomach – Kodeks Postępowania APPLiA

Oparty na szacunku, rozsądny i uczciwy stosunek do innych osób oraz środowiska naturalnego jest możliwy tylko wtedy, gdy wszystkie zaangażowane strony podejmują wspólne wysiłki i dążą do tych samych celów. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa zatem indywidualna postawa każdego człowieka Fundamentem budowania takich relacji w BSH jest „Kodeks Postępowania APPLiA (dawniej CECED), który został zainicjowany przez Europejski Komitet Producentów Sprzętu Domowego oraz "Kodeks postępowania dostawcy BSH".

Wyzwanie dla łańcucha dostaw

Każdego dnia dbamy o to, by zapewnić ich najwyższą jakość i innowacyjność, mając na uwadze, troskę o środowisko, odpowiedzialność społeczną i ekonomiczną, oraz działanie zgodne z najlepszymi praktykami biznesowymi. Odpowiedzialności i uczciwości wymagamy nie tylko od siebie, ale także od naszych dostawców - zależy nam, aby ich działalność opierała się na tych samych wartościach. W szczególności takiego działania mogą i powinni oczekiwać konsumenci, którzy zaufali naszym produktom.

Nasze zasady:

  • Przestrzeganie lokalnie obowiązujących przepisów.
  • Zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji.
  • Przestrzeganie prawa pracy w odniesieniu do czasu pracy.
  • Godziwe wynagrodzenie.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Wolność zgromadzeń i prawo do układów zbiorowych.
  • Świadomość ekologiczna.

Nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z zasadami

BSH odegrała ważną rolę w opracowywaniu „Kodeksu postępowania APPLiA (dawniej CECED) w 2005 roku. Kodeks postępowania Europejskiego Komitetu Producentów Sprzętu Domowego zawiera zasady dotyczące odpowiedzialności ekologicznej i społecznej oraz wiele ważnych wytycznych dotyczących wzajemnej współpracy: od zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci, przeciwdziałania dyskryminacji i przestrzeganie prawa pracy w odniesieniu do czasu pracy, po uczciwe płace, bezpieczeństwo pracy, zdrowie, prawo do układów zbiorowych i świadomość ekologiczną. Zobowiązanie do przestrzegania tych zasad stanowi od 2007 r. stały element umów zawieranych przez BSH z dostawcami w postaci "Kodeksu postępowania dostawcy BSH”.

Więcej informacji na temat Kodeksu postępowania APPLiA

BSH – członek ogólnoświatowego porozumienia ONZ – UN Global Compact

Globalizacja jest zarówno pozytywnym zjawiskiem, jak i wyzwaniem. Aby zapewnić, że przyniesie ona korzyści wszystkim ludziom na całym świecie, ówczesny sekretarz generalny ONZ Kofi Annan uruchomił program światowego porozumienia ONZ, znanego pod nazwą UN Global Compact. Jest ono skierowane w szczególności do przedsiębiorstw, które w dobie globalizacji dążą do odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, a dobro społeczeństwa nie jest im obojętne. Zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych UN Global Compact obejmuje dziesięć zasad postępowania, które przyświecają działaniom BSH od 2004 roku. Koncentrują się one na takich zagadnieniach, jak prawa pracowników i prawa człowieka, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji.

Więcej informacji na temat ogólnoświatowego porozumienia ONZ – UN Global Compact

Pełne informacje o światowym porozumieniu ONZ – UN Global Compact

www.unglobalcompact.org

Media Kontakt Powrót do góry