Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez BSH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. producenta i dystrybutora sprzętu gospodarstwa domowego marek Bosch, Siemens, Zelmer oraz Gaggenau

Administrator danych
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

Podstawa podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania, profilowanie
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe, tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania BSH oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH, jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu oraz profilowanie dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do sprzętu gospodarstwa domowego tak, aby trafiały do Państwa informacje oraz treści marketingowe, które mogą Państwa zainteresować. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Państwa dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 litera b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określanego mianem „RODO”.

Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania, do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania. Mogą Państwo zgłaszać swoje prośby i wnioski dotyczące realizacji Państwa praw za pomocą strony internetowej http://datarequest.bsh-group.com

Organ nadzorczy ds. danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych do dnia wejścia w Polsce w życie przepisów wprowadzających RODO, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaś po wejściu w życie przepisów wprowadzających RODO, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania, odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności e-mailem wysłanym na adres: Data-Protection-PL@bshg.com, poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w komunikatach marketingowych, lub poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie Call Center, księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

Monitoring wizyjny
Jeżeli odwiedzili Państwo nasz Showroom, Państwa wizerunek mógł zostać utrwalony w naszych systemach monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu wizyjnego są usuwane po 3 miesiącach od nagrania, chyba że konieczność dłuższego ich przechowywania wynika z konieczności dochodzenia roszczeń lub ścigania przestępstwa. Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu BSH, jakim jest ochrona bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 litera f RODO).

Administrator danych
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. („BSH”).

Podstawa podania danych
Jeżeli podali nam Państwo swoje dane to informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. Państwa dane osobowe mogliśmy również otrzymać od Państwa pracodawców oraz kontrahentów lub pozyskać z ogólnodostępnych rejestrów dotyczących podmiotów gospodarczych. Takie udostępnienie i uzyskanie jest zgodne z prawem ze względu na prawnie uzasadniony interes Państwa pracodawców, kontrahentów lub BSH.

Cel i podstawa prawna przetwarzania, profilowanie
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji umów, dokonania czynności przygotowujących do zawarcia umów, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH. Nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych (tj. profilowania). Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 litera b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określanego mianem „RODO”.

Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku Państwa dane zostały udostępnione BSH, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych. Mogą Państwo zgłaszać swoje prośby i wnioski dotyczące realizacji Państwa praw kontaktując się z Państwa partnerem biznesowym w BSH.

Organ nadzorczy ds. danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych do dnia wejścia w Polsce w życie przepisów wprowadzających RODO, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaś po wejściu w życie przepisów wprowadzających RODO, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania, odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności e-mailem wysłanym na adres: Data-Protection-PL@bshg.com , lub poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie Call Center, księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

Monitoring wizyjny
Jeżeli odwiedzili Państwo nasze biura lub fabryki, Państwa wizerunek mógł zostać utrwalony w naszych systemach monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu wizyjnego są usuwane po 3 miesiącach od nagrania, chyba że konieczność dłuższego ich przechowywania wynika z konieczności dochodzenia roszczeń lub ścigania przestępstwa. Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu BSH, jakim jest ochrona bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 litera f RODO).

Administrator danych
Informujemy, że w zależności od sytuacji administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z następujących podmiotów:
1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa – jeżeli są Państwo pracownikiem Centrali BSH w Warszawie,
2. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Łodzi przy ulicy Lodowej 103, 93-232 Łódź – jeżeli są Państwo pracownikiem tego oddziału,
3. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 143, 51-130 Wrocław – jeżeli są Państwo pracownikiem tego oddziału,
4. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów – jeżeli są Państwo pracownikiem tego oddziału.

Każdy z tych podmiotów jest określany poniżej jako „BSH”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na poniższych zasadach.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
BSH przetwarza Państwa dane osobowych w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

  • BSH przetwarza Państwa dane osobowe zebrane na podstawie przepisów prawa i zakresie w nich określonym w celach związanych z realizacją umowy o pracę, w tym oceny pracy pracownika tj. w celach niezbędnych do realizacji zawartej umowy, jak i wykonywania postanowień ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w odniesieniu do pracowników, którzy będą ubiegać się o świadczenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • Państwa dane osobowe są także przetwarzane w celu realizacji obowiązków dotyczących zatrudnienia wynikających z przepisów prawa np. przepisów podatkowych, przepisów regulujących zdolność do pracy oraz bezpieczeństwo środowiska pracy, przepisów dotyczących korzystania z uprawnień pracowniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • BSH przetwarza Państwa dane osobowe także w celach administracyjnych, prowadzenia wewnętrznej polityki kadrowej, planowania finansowego, badania wydajności, bezpieczeństwa, weryfikacji przestrzegania wewnętrznych procedur i prawa oraz monitorowania realizacji obowiązków służbowych, obrony przed roszczeniami i naruszeniami prawa, jak również celach analitycznych i statystycznych, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BSH (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Jeżeli zgłosili Państwo swój udział w programie poleceń pracowniczych „Rekrutuj z BSH” dla pracowników BSH, to wówczas BSH przetwarza Państwa dane osobowe także w celu realizacji umowy z Państwem wynikającej z przystąpienia do tego programu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • W pozostałych przypadkach BSH może przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych oraz w celach wskazanych w takiej zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem ani wpływu na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c . W przypadkach, gdy przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w przepisach prawa w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BSH (w tym zapewnienia bezpieczeństwa środowiska pracy) jest niezbędne do tego celu, w tym jest warunkiem zawarcia umowy o pracę, a także wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BSH jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, a nieudzielnie takiej zgody nie rodzi negatywnych konsekwencji.

Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres zatrudnienia oraz przez dłuższy z następujących okresów: (i) okres przechowywania danych określony w przepisach prawa lub (ii) do upływu okresu przedawnienia roszczeń – z zgodnie z obowiązującymi w BSH politykami w zakresie przechowywania danych.

Bezpieczeństwo danych
BSH podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez BSH są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez BSH ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach statystycznych i analitycznych.

Organ ochrony danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności odziały lub inne jednostki organizacyjne BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. oraz podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center, podmioty świadczące usługi medyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu BSH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. BSH jednak nie wyklucza, że Państwa dane mogą zostać przekazane do takich Państw w przyszłości. W takim przypadku BSH podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych np. implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię zastosowanych przez BSH zabezpieczeń będą wówczas Państwo mogli uzyskać kontaktując się ze BSH).

Administrator danych
Informujemy, że w zależności od sytuacji administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z następujących podmiotów:
1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w Centrali BSH w Warszawie,
2. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Łodzi przy ulicy Lodowej 103, 93-232 Łódź – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale,
3. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 143, 51-130 Wrocław – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale,
4. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów – jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w tym oddziale.

Każdy z tych podmiotów jest określany poniżej jako „BSH”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na poniższych zasadach.

Podstawa podania danych
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – określane dalej jako „RODO”, jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji i dalszych działań bezpośrednio z nią związanych. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • BSH przetwarza Państwa dane osobowe także w celach administracyjnych, prowadzenia wewnętrznej polityki kadrowej (w tym poprzez realizację programu „Rekrutuj z BSH” dla pracowników i osób spoza BSH), planowania finansowego, badania wydajności, bezpieczeństwa, weryfikacji przestrzegania wewnętrznych procedur i prawa oraz monitorowania realizacji obowiązków służbowych, obrony przed roszczeniami i naruszeniami prawa, jak również celach analitycznych i statystycznych, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BSH (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Państwa zgody w przypadku: (i) innych danych osobowych niż te, których BSH może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy BSH przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy BSH prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.

Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez dalszy okres 3 lat (z związku z przepisami dotyczącymi roszczeń cywilnoprawnych) lub – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu cofnięcia przez Państwa tej zgody na przetwarzanie tych danych, które zostały przez Państwa podane ponad dane, których podanie jest określone prawem. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody w tym zakresie.

Państwa prawa
Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach statystycznych i analitycznych.

Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Organ ochrony danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane kontaktowe
Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Wycofania (odwołania) zgody na przetwarzanie danych można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie oświadczenia e-mailem na adres Data-Protection-PL@bshg.com .

Bezpieczeństwo danych
BSH podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez BSH są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez BSH ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności odziały lub inne jednostki organizacyjne BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. oraz podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center, podmioty świadczące usługi medyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu BSH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, sądy oraz inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. BSH jednak nie wyklucza, że Państwa dane mogą zostać przekazane do takich Państw w przyszłości. W takim przypadku BSH podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych np. implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania (kopię zastosowanych przez BSH zabezpieczeń będą wówczas Państwo mogli uzyskać kontaktując się ze BSH).

Informacje o zmianach
W przypadku przyszłych zmian w zakresie Państwa danych osobowych BSH zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w złożonym przez Państwa CV i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów prawa (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), BSH w związku z rekrutacją, uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych obejmujących:

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. imiona rodziców;
3. datę urodzenia;
4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5. wykształcenie;
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DODATKOWYCH DANYCH
Jeśli chcą Państwo podać dodatkowe dane, informujemy, że BSH będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody.

W takim przypadku prosimy o umieszczenie na CV i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych, które zostały przeze mnie podane (w szczególności w CV oraz w przesłanych przeze mnie dokumentach), a które wykraczają poza katalog danych, które BSH może przetwarzać na podstawie przepisów prawa, dla potrzeb rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), w związku z którą ubiegam się o zatrudnienie w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.”

Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.

Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że BSH nie będzie mogła przetwarzać podanych przez Państwa dodatkowych danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
Jeżeli chcą Państwo , abyśmy przechowywali Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenia na CV i podpisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [oddział w ____________]* moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w tym wdrożenia pracowniczego, jeżeli zostanę przyjęty do pracy), które odbywać się będą w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w okresie 3 lat od dnia wyrażenia przeze mnie niniejszej zgody.”

Prosimy o uzupełnienie nazwy oddziału, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w oddziale.

Udzielnie takiej zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody spowoduje, że Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę w ewentualnych przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez BSH i będą Państwo musieli indywidualnie aplikować na wolne stanowiska.